Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

June 09 2015

Nie będzie lepszego momentu niż teraz. Czekając tracimy okazję, czekając tracimy siebie.
— Katarzyna Wołyniec

June 07 2015

May 31 2015

May 19 2015

2634 18c0 390
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaBrzozi Brzozi
1775 2330 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalicemeow alicemeow
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viafatu fatu
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaagravaine agravaine
3710 23ba 390
Reposted fromonlypink onlypink viafatu fatu

May 17 2015

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

May 10 2015

May 03 2015

April 26 2015

April 19 2015

"Czasem ludzie są piękni.
Nie z wyglądu.
Nie w tym, co mówią.
W tym, kim są".
— Markus Zusak – Posłaniec
Reposted fromSabela Sabela viafatu fatu
5932 89e3 390
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn
9062 3df7 390
Reposted fromeryawen eryawen viajointskurwysyn jointskurwysyn
7519 72de 390
9622 46db 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viafatu fatu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl